دریافت{اصلاح ساختارمدیریتی اقتصادی بیمارستان اجلاس روساء}

اصلاح ساختارمدیریتی اقتصادی بیمارستان اجلاس روساء|ایی کِی/دریافت/50683865|ekn50308974|
این فایل درباره ی اصلاح ساختارمدیریتی اقتصادی بیمارستان اجلاس روساء می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 175.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 30
1 2 اصلاح ساختار
مديريتي – اقتصادی
بيمارستان 3 اقدامات کلي کارگروهها - تعيين و معرفي مشاورين ونمايندگان دانشگاهها جهت عضويت در کارگروه
- تهيه برنامه عملياتي جهت اجرای استراتژی
- تهيه چک ليست تعيين وضعيت موجود
4 اقدامات کلي کارگروهها -تهيه شاخصها وفرمت های کاری
- تهيه چک ليست نظارتي
- تعيين شرايط احراز وشرح وظايف پستهای تخصصي
- اجرای برنامه آموزشي مورد نياز
5 قطعنامه نظام جامع مديريت بيمارستان - برگزاری جلسه ای با حضور روسای چند دانشگاه وبررسي الگوی هيئت مديره ای بيمارستان
- تشکيل جلسات کارشناسي با حضور کارشناسان دانشگاه، ستاد و سازمان مديريت
- اخذ موافقت اصولي سازمان مديريت براي تغيير تشكيلاتي در بيمارستانها
6 قطعنامه نظام جامع مديريت بيمارستان - تدوين تشكيلات تفصيلي بيمارستانهاي پايلوت
- ارسال تشکيلات مصوب (پيشنهادی) کميته کشوری به دانشگاهها
- تهيه شرح وظايف وشرايط احراز پستهای پيشنهادی
- جمع آوری گزارش دانشگاهها از صدور ابلاغهای مربوطه
7 تاپ چارت بيمارستان پايلوت مدير عامل هيئت رئيسه خدمات پاراكلينيك خدمات درماني خدمات مديريتي خدمات پرستاري خدمات آموزشي خدمات فوريتهاي پزشكي (اورژانس) واحد بودجه و امور مالي واحد فناوري اطلاعات واحد منابع انساني واحد نگهداشت واحد خدمات عمومي و بهداشت محيط 8
قطعنامه مديريت عملكرد كاركنان
1- تشكيل كارگروه های مديريت عملكرد
2- اطلاع رساني و آموزش
- ارسال قطعنامه مصوب، جدول زماني وصورتجلسات براي مديران نيروي انساني
- برگزاري همايش مديران نيروي انساني با عنوان
مديريت عملكرد كاركنان
- اقدام به آموزش و توجيه مديران نيروي انساني دانشگاههاي علوم پزشكي در كارگاههاي آموزشي برگزار شده 9 3- تهيه ريز فعاليتها - تعيين رشته ها و پستهاي مربوطه در بيمارستان
- تهيه ريز فعاليتها توسط نمايندگان دانشگاهها در كارگروه
واگذاري مسئوليت تعيين ريز فعاليتهاي كادر پرستاري و آ‍زمايشگاه به دانشگاه شيراز، ريز فعاليتهاي پاراكيلينيكي (راديولوژي و فيزيوتراپي) به دانشگاه اراك، ريز فعاليتهاي رسته اداري و مالي به دانشگاه كرمان و ريز فعاليتهاي پزشك عمومي و متخصص به معاونت سلامت
- ارسال گزارش تهيه ريز فعاليتها به دانشگاهها و استعلام نظر آنان و بخشهاي مديريت پرستاري دانشگاهها
- جمع آوري نظرات و نهائي نمودن ريز فعاليتها 10 4- تهيه متن قرارداد تهيه پيش نويس متن قرارداد توسط دانشگاههاي مسئول در تعيين ريز فعاليتها 11 مراحل اجرايي استقرار پيمانکاري مبتني عملکرد در بيمارستانهاي منتخب تعيين اهداف (نياز سازماني)
تهيه ريز فعاليتها (شرح خدمات)
تهيه قيمت تمام شده خدمات
تعيين نرخ خدمت
تهيه و تنظيم قرارداد
اجرا؛ نظارت و ارز...مطالب دیگر:
🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و دیدگاه های بازارگرایی🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و دیدگاه های مدیریت دانش🔑فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های سرمایه در گردش🔑فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های سیاست های ارزیابی عملکرد🔑فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های حاکمیت شرکتی🔑فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های تغییر حسابرس🔑فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های مدیریت سود و هزینه🔑فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های دانش ضمنی🔑فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش تعاریف و اهمیت مدیریت سرمایه درگردش🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های سکوت سازمانی🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های ارزیابی عملکرد کارکنان🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های فرسودگي شغلي🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های كيفيت زندگي كاري🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های جریانات نقدی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های مدیریت دانش🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های سرمایه فکری🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و مدل های بازارگرایی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و مدل های سرمایه فکری و رویکردهای آن🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و مدل های صنعت بانکداری🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و مدل های مدیریت فرآیند کسب و کار🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های کیفیت گزارشگری مالی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های مسولیت اجتماعی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های چسبندگی هزینه و مدیریت سود🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق فلسفه و نظریه های پیدایش سرمایه فکری🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های پیدایش حسابداری مدیریت