دریافت{بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان}

بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان|ایی کِی/دریافت/32008147|ekn50308974|بررسی نقش عوامل اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان,پایان نامه عوامل اجتماعی در ازدواج جوانان,علل گریز از ازدواج ,عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج,بررسی نقش عوامل اقتصادی مؤثر در ازدواج,پایان نامه عوامل موثر در ازدواج,پایان نامه علل
این فایل درباره ی بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.دانلود پایان نامه در 128 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
موضوع
ازدواج و تشکیل خانواده از جمله مسائلی است که مورد بحث ادیان و مذاهب،
فلاسفه، جامعه شناسان، روانشناسان، علماي تعلیم و تربیت، شعرا و نویسندگان و
هنرمندان قرار گرفته است در امر ازدواج تشکیل خانواده اهداف و انگیزههایی
چون میل بشر به تداوم نسل، نیاز اقتصادي و نیاز روحی و . دخیل بوده که این
عوامل در دورههاي مختلف تاریخ بشري متغیر بوده است.اما آنچه امروزه در
میان جوانان به صورت یک چالش اصلی جامعه ایرانی درآمده است، افزایش سن
ازدواج جوانان است. جواانی که ازدواج نمیکند، جواانی که فرصت ازدواج نمی
یابند، جواانی که به خاطر سنتهاي غلط اجتماعی مجبور به خانه نشینی هستند و
همچنین جواانی که دوست دارند مدتهاي زیادي از عمر خود را مجرد باشند. این
مسائل و عواملی دیگر دست به دست هم اده و پدیده سن ازدواج را به صورت یک
مسأله درآورده است.دراین بررسی جامعه‌ی آماری شامل جوانان استان کرمانشاه
می باشدونمونه آماری60 نفر از جوانان استان کرمانشاه می باشد که بنابر جدول
لیکرت و کوکرال نوشته شده .

مقدمه
موضوع ازدواج و تشکیل
خانواده از جمله مسائلی است که مورد بحث ادیان و مذاهب، فلاسفه، جامعه
شناسان، روانشناسان، علماي تعلیم و تربیت، شعرا و نویسندگان و هنرمندان
قرار گرفته است در امر ازدواج تشکیل خانواده اهداف و انگیزههایی چون میل
بشر به تداوم نسل، نیاز اقتصادي و نیاز روحی و . دخیل بوده که این عوامل
در دورههاي مختلف تاریخ بشري متغیر بوده است .اما آنچه امروزه در میان
جوانان به صورت یک چالش اصلی جامعه ایرانی درآمده است، افزایش سن ازدواج
جوانان است. جواانی که ازدواج نمیکند، جواانی که فرصت ازدواج نمی یابند،
جواانی که به خاطر سنتهاي غلط اجتماعی مجبور به خانه نشینی هستند و همچنین
جواانی که دوست دارند مدتهاي زیادي از عمر خود را مجرد باشند. این مسائل و
عواملی دیگر دست به دست هم اده و پدیده سن ازدواج را به صورت یک مسأله
درآورده است. قابل ذکر است که پیامد این پدیده(سن ازدواج) میتواند به
افزایش اضطرابها و فشارهاي عصبی و شیوع افسردگی و اختلالات رفتاري و آسیب
پذیري جنسی بیانجامد و با سپري شدن دوران شور زندگی انگیزه تشکیل خانواده
را کم و دخترانی را که به سنین بالا رسیدهاند از دسترسی به تشکیل خانواده
مأیوس کند(آزاد ارمکی، 102 :1386)
گذشته از آن افزایش سن ازدواج و تجرد
قطعی ازدواج ر از دایره شرعی و قانونی خارج میکند و امنیت خانواده را به
مخاطره میاندازد و آسیب هاي دیگري را همچون افزایش طلاق به جهت ارتباطات
نامشروع به همراه خواهد داشت(گیدنز، 453 ،1386 )
از طرفی مشکلات خاصی
مانند مهریه هاي سنگین، مخارج هنگفت خرید طلا و جواهر، هدایا و لباسهاي
گوناگون، هزینههاي هنگفت جشنهاي عقد و عروسی و میزان اجاره، رهن و یا خرید
مسکن، بارداري و تربیت فرزند و دهها مسأله دیگر خانوادگی، اقتصادي و
اجتماعی و فرهنگی فراروي جوانان می باشد(اسکندري چراتی، 3 ،1387)

بیان مسئله
در
زمینه ازدواج کتب ومقاله های بسیاری ارائه وانتشار یافته است اما در مورد
موضوع جز در موارد اندک،مبحثی که در خور این تحقیق باشد یافت نشد ودلیل این
امر شاید جدید بودن موضوع یا اینکه به آن تا کنون توجهی نشده است. کوشش
اینجانب در نگارش این تحقیق دراین جهت بوده که تحقیق حاضر تا حد ممکن مفید و
کمکی به حل این معضل اجتماعی باشد، هر چند که تحقیق در این مورد باید به
صورت کامل وجامع باشد .ازدواج راهی است که از طریق آن نیازهای عاطفی و
غرایز جنسی افراد به صورت مشروع ارضاء و برآورده می گردد.از طریق انجام
ازدواج های شایسته، نسل فردا به دنیا می آید و با ارزش ها و اخلاقیات و
آداب و رسوم جامعه آشنا می گردد. میراث فرهنگی جامعه را تحویل گرفته و به
خوبی به نسل بعد از خود می سپارد. با شکل گیری خانواده های جدید همواره
نسلی نو شکفته و پویا قدم به عرصه ی حیات نهاده و طراوت جامعه را تضمین می
نماید و با پذیرش مسئولیت های فردی و اجتماعی در طریق خلیفه الله شدن گام
می نهند. ازدواج از نقطه نظر اخلاقی، علمی و اجتماعی می تواند موثر واقع
شود و تقریباً همه ی ادیان دینی با دیده ی احترام و تحسین به آن نگریسته و
دارای فواید فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و .. می باشد. ازدواج یک پدیده
ی عمومی و اجتماعی است که همزاد بشر عمر دارد. بنابر تعریف های موجود
جامعه شناسی، هر جامعه ای دارای سازمانی است که تشکیل زندگی زوجین را تنظیم
می کند که آن را ازدواج می نامند. البته ازدواج در همه جا الزاماً معنای
یکسانی ندارد اما همه ی آن ها با هدف تشکیل خانواده و نیز تولید مثل صورت
می گیرد. بنابر ارزش ها و اعتقادات اسلامی نیز ازدواج پیروی از سنت حسنه ی
پیامبر و عمل به دستورات اسلامی است. این اقدام از سوی همه ی افراد بشر
باید صورت پذیرفته تا جامعه ی بشری طبق روال معمول و صحیح خود ادامه ی حیات
دهد زیرا در تمام جوامع و علی الخصوص جوامه شرقی، خانواده محور اصلی تمام
تشکیلات اجتماعی است. بنابراین ازدواج به منظور رسیدن حداقل به اهداف یاد
شده باید به موقع و در زمان خودش انجام گیرد. و در این تحقیق بررسی نقش
عوامل اجتماعی- اقتصادي و فرهنگی مؤثر در ازدواج جوانان شهر کرمانشاه می
پردازد.

نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق
در
این تحقیق که با عنوان بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادي و فرهنگی مؤثر در
ازدواج جوانان در کرمانشاه صورت گرفت به نتایج قابل ملاحظه ای دست یافته
ایم . با توجه به این نکته که در آغاز این پژوهش ما پنج فرضیه مطرح کردیم و
با بررسی های انجام شده بر اساس یافته های این تحقیق به این نتیجه رسیدیم
که 1- فرضيه : به نظر مي رسد بين عوامل اجتماعي و گرايش جوانان به ازدواج
ارتباط وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده
شد كه اين فرضيه معني دار شد 2- فرضيه : به نظر مي رسد بين عوامل اقتصادي و
گرايش جوانان به ازدواج ارتباط وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه از آزمون
همبستگي پيرسون استفاده شد كه معني دار شد 3- فرضيه : به نظر مي رسد بين
عوامل فرهنگي و گرايش جوانان به ازدواج ارتباط وجود دارد. براي آزمون اين
فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد كه اين فرضيه معني دار شد 4-
فرضيه : به نظر مي رسد بين سطح انتظارات و گرايش جوانان به ازدواج ارتباط
وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد كه
معني دار شد .5- فرضيه : به نظر مي رسد بين لذت بردن از مجردي و گرايش
جوانان به ازدواج ارتباط وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه از آزمون همبستگي
پيرسون استفاده شد كه اين فرضيه هم معني دار شد.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:

فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بيان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف اصطلاحات
معنای لغوی ازدواج
جوان
عوامل اجتماعی،فرهنگی مؤثر در سن ازدواج
راهبردهای فرهنگی
راهبردهای اقتصادی
راهبردهای اجتماعی
حدود مطالعاتی تحقیق
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
فواید ازدواج
علل امتناع از ازدواج
تفاوت آسیب پذیری دختران و پسران
عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج
عوامل جسمی و روانی مؤثر در سن ازدواج
پیشینه تحقیق داخلی
پیشینه تحقیق خارجی
چهار چوب نظری تحقیق
دیدگاه مرتن
دیدگاه دورکیم
دیدگاه گیدنز
نظریه های تالکوت پارسونز
نظریه رنه کونیک
نظریه هلموت شلسکی
نظریه ماکس هورکهایمر
نظریه الیزابت بات
فرضیات تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری آماری
ابزار جمع آوری اطلاعات
شیوه اجرا و مراحل پژوهش
تجزیه وتحلیل داده ها
ضریب همبستگی پیرسون
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
تحلیل فرضیه ها
تفسیر نتایج
نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق
پیشنهادات برای محققین آینده
محدودیت ها
منابع
پيوست (ضمائم )
پرسشنامه


توضیحات:
پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است.
شما پس از خرید () سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید
آن را دانلود کنید.


نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید.


مطالب دیگر:
📖تحقیق پروسه تولید نوشابه در کارخانه زمزم📖گزارش کارآموزی کارخانه یزد موزائیک📖پاورپوینت تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت، تهديدها و فرصت هاي فازي (Fuzzy SWOT)📖تحقیق رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولاد📖تحقیق کنترل فرآیند آماری (Statistical Process Control)📖پاورپوینت تعریف پروینوم📖مجموعه پاورپوینت پالیز📖تحقیق آشنایی با سلسله ها📖تحقیق روش های جلوگیری از بارداری📖تحقیق لامپ با میدان متقاطع📖تحقیق بهداشت و جايگاه دام📖تحقیق چسب📖تحقیق اعتیاد و جوانان📖تحقیق تاریخچه سازمان امداد و نجات📖تحقیق تعین مارکرهای bcl-2 و p53 به روش ایمونوهیستوشیمی در آملوبلاستوما📖تحقیق تکنولوژی فتوولتاییک (PV)📖تحقیق انرژي هسته‌ اي از معدن تا نيروگاه📖تحقیق پشتوانه حقوقي فعاليت هاي هسته اي ايران در عرصه بين الملل📖تحقیق انرژی آبی📖تحقیق انستیتوپاستور و داروهای نوترکیب📖تحقیق اهمیت تعلیم و تربیت در دوران کودکی📖تحقیق باکتری های گرم منفی📖تحقیق باکتری📖پاورپوینت واترجت (برش با فشار آب)📖تحقیق بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار