دریافت{بررسی سازمان امور اقتصادی و دارائی و تاریخچه و وظایف و امور مالی آن}

بررسی سازمان امور اقتصادی و دارائی و تاریخچه و وظایف و امور مالی آن|ایی کِی/دریافت/30013425|ekn50308974|بررسی سازمان امور اقتصادی و دارائی و تاریخچه و وظایف و امور مالی آن
این فایل درباره ی بررسی سازمان امور اقتصادی و دارائی و تاریخچه و وظایف و امور مالی آن می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فهرستعنوان صفحهفصل اول: ..كليات

فصل دوم: ...جمع آوري اطلاعات

فصل سوم: ...اكسلحكم كارگزينيليست حقوق ودستمزدفيش حقوقي

فصل چهار :نتيجه گير ي

معرفی وجایگاه سازمانوظایف سازمان امور اقتصادی و دارائی بسیار گسترده و وسیع است و عملکرد آن همه سازمانهای دولتی و بخش خصوصی را در بر می گیرد .از جمله در بخش وصول درآمد های مالیاتی کلیه صاحبان درآمد دربخش خصوصی و نیزبخش دولتی تحت پوشش این سازمان قرار دارند . در زمینه های مالی نیز کلیه پرداختهای مالی سازمانهای دولتی وابسته به دولت در استان و نیز کلیه دریافتهای این سازمانها و ارسال آن به خزانه نیز جزء وظایف این سازمان است که در کنار آن نظارت بر حسن اجرای قانون در کلیه امور مالی در سازمانهای دولتی و وابسته به نیز قرار دارد و توسط ذیحسابان در دستگاههای اجرایی به انجام می رسد و در زمینه اقتصادی که مهمترین بخش از فعالیتهای این سازمان به شمار می رود حوزه عملکرد بسیار گسترده است و این گسترده گی در سه بخش مالیاتی و هزینه و اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی را در استان در ردیف سوم اهمیت پس از استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار داده است .تاریخچه سازمانپيـش از برقراري رژيم مـشـــروطه در ايران ، سازمـان مســـتقلي كه مـسوًل گرفتن ( ماليــات ) از طبقات مختلف مردم ، باشد ، وجود نداشــت و اين حكام مناطق و ايالتـــها بودند كه به كمك ايادي خود ، ماليــات را با شيوه هاي مختلف وصول مي كردند.بدين معـــني كه : هر حاكمي كه از شاه فرمــان حكومت استاني را مي گرفت ، يك پيشــكار هم همراه داشــت كه (وزير ) نامــيده مي شد . اين شخص ، براي مردم هر منطـقه مالياتي تعيين مي كرد . دردستگاه حكومتي هم افراد سرشناسي بودند كه به نام (ضابط) شناخته مي شدند. حاكم و وزير او – كه سمت كفالت اين ســـازمان را به عهده داشت – ماليــات هر منطقه را به مزايده مي گذاشتند و هر ضابــطي كه پرداخت مبلغ زيادتري را به عــنوان وصول ماليات در شهرســتان يا بخش تعهــــد مي كرد ، امر وصول ماليــات آن منطقه را به او مي سپردند . چند مامـــور حكومتي هم جهت همكـــاري ، در اختيار آن ضابـط گذارده مي شد . در اين صــورت تكليف مردمعــلوم بود! گاه اتـفاق مي افتـــادكه فردي در پرداخـــت ماليات ، با كمترين تمرد ، به چوب خوردن ، بريدن گوش و دماغ و از اين قبيل مجازاتها محكوم مي شد ! اين مجازاتها نيز تا حدي اعمال مي شد كه بعضي ازاهالي يك شهر يا يك بخش كه نمي توانستند مبلغ تعيين شده ماليات را بپردازند ،خانه و كاشــانه خويش را رها كرده ، فرار را بر قرار ترجـــيح مي دادند. ماموران مالــــياتي هم ، خانـــه يا ملـك آنان را ، به عنوان اخذ ماليـــات ، مصادره مي كردند به هر حال ، (ضابط ) مربوطه ، مبلغ وصولي ماليات را به مديــر دفتر حكومت در مركز اســتان تحويل مي داد و رسيد مي گرفت . مدير دفتر حاكم هم ، مبلغ وصولي را دردفتر چرمي مخصـــوصي با حساب سياق { نحوه خاص نوشتـــن ارقام رياضي معمول درآن سالـــها } ثـبت كرده ، روزانه ، به نظر حــــاكم مي رســاند . ســپس ، وجوه جـــمع آوري شده را – كه بيشــتر سكــــه هاي يك قرانــــي (يك ريالي ) ، دو قراني و پنـــج قراني نقره بودند – تحويل صندوق دارمي دا د . صندوقدارهم ، مبالغ وصولي را دردفتري ثبت مي كرد و در كيسه هاي مخصوصي به تفكيك يك قراني، دو قراني و پنج قراني ،( معادل هشتصد در هر كيسه )جاي داده ، در صندوق مي گذاشت .در دوران حكومت ناصرالدين شاه ، كه اسكنــاسهاي يك ي (ده ريالي) ، دو ي و پنج ي با عكس ناصر الدين شاه ، چاپ شد و رواج يافت ، وجوه مالياتي ، هم به صورت اسكناس و هم به صورت سكه وصول و به همان ترتيب جمع آوري و در صـندوق ريخته مي شد . روي اين اسكناسها با خط درشت نوشته شده بود، {مثلا}(فقط در اروميه رايج است ) البــته صراف هايي در هر شــهر بودندكه هر اسكناس يك ي را گرفته ، با كسر(ده شاهي ) در قــبال آن پول نقره و يا اسكناس رايج در شهر ديــگري را مي دادند . ضمنااستاندار موظف بود كه هر 3 ماه و يا 6 ماه يك بار ، مـــيزان درآمد و هزينه هاي مصـــرف شده را تعيين كرده ، پس ازكسر هزينه ها ، بقيه موجودي را به تهران بفرستد.بعد از برقراري رژيم مشروطه ، در ايران ، در سال 1285 ش . كابينه اي شامل هشت وزارتخانه تشكيل شد. ازجمله اولين كابيـــنه ، يكي هم وزارت ماليه (دارايي) بود . اين وزرتخانه ،در هر استان ، اداراتي داشت ، كه در راس هر اداره – درمركز استان – شخصي به نام ( مدير ماليه ) قرار مي گرفت .ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد.در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.مطابق قانون 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکمات مالیه ،کمسیون تطبیق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال 1300به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردیدو نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت .و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.مطالب دیگر:
📖تیز هوشی📖جاوا اسکریپت📖جرائم‌ رایانه ‌ای📖جهان آينده و مشخصات سازمان های پیشگام📖تحقیق جوجه کشی بوقلمون📖جوشکاري بريزينگ📖حسابرسی عملكرد و عملیاتی📖حقوق مدني📖خاستگاه مهندسی نظام های کلان📖تحقیق جرم خیانت در امانت📖دارو های گياهي📖رابطه افسردگي با عوامل خانوادگي دانشجويان دختر رشته حسابداري📖راهسازی📖راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در دوره پيش دانشگاهي📖رشد اجتماعی و هویت نوجوانان📖رشد و تکامل انسان📖رفتارشناسی کاربردی گوسفندان📖روان درمانی گروهی📖روان شناسی فردی آلفرد آدلر📖روان شناسي مصرف كننده📖روانشناسی در صنعت📖روانشناسی نوجوانی📖روانشنانسي بازي كودك📖روشهای تنظیم بودجه📖زرتشت